آی ی ی آدم ها...

اخبار

انگلیسی ها می گویند"زیرکانه ترین روش صداقت است"حالا خودشان چقدر به این شعار پایبندند نمی دانم اما من امتحان کردم درست بود!

Image title

پخش فیلم ای ی ی آدمها...
بچه های پیله بهشت که پیش من آمدند، ایده شان را مطرح کردند در میان انبوه کار و گرفتاریهای بسیار دو علت موجب موافقت من شد، اول اینکه واقعاً معتقدم که هنر می تواند به حفظ طبیعت کمک کند، به همین دلیل سالهاست که در کنار"موسسه طبیعت" باشگاه "هنر و طبیعت" را ایجاد کرده ام که بسیار هم موفق بوده است؛ دوم صداقت بچه های پیله بهشت بود که مرا تحت تاثیر قرارداد، پذیرفتم که برای کمک به این پروژه فیلم مستندی بسازم موضوع را با " محمد تقی وهمیان" مطرح کردم و گفتم که پولی در بساط نیست! کار،کار دلی است و محمد پذیرفت.

Image title


در اعماق آب اما تنهایی معنای دیگری دارد، در این جا بر روی زمین دست کم فریاد که می کشی صدایت را می شنوند، شاید که فریاد رسی... در اعماق اما فریادی نیست...

سکوت است و سکوت و سکوت، در سکوت ژرف تنهایی، هیچ کس عمق تنهایی ماهی را نمی فهمد، تنها می توانی دهانت را باز کنی و ببندی، باز کنی و ببندی، باز کنی و ببندی

تا که نقاش با قلمویی نرم و رنگین تنهایی ات را به تصویر در آورد و ترجمان فریاد خاموش سکوت غمگین ات شود و ترجمان درد نهنگی که خود را با دلیلی سهمگین که تنها خود می فهمد از دریا به خاک اندازد تا در سکوت سهمگین خود فریاد کند که: آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر این جا دارد می سپارد جان.